Wednesday, April 7, 2010

Pembahagian 'Urf Qawl Dan 'Urf 'Amali Umum Dan Khusus

Amma baid : Dalam kajian ini kita akan tahu tentang subjek Siasah Syariyyah yang akan saya kupaskan setelah saya meneliti kandungan kitab dari karangan oleh Abdul ala’li Ahmad Atu’wah dalam bahasa Arab dan teks asal kami terjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh saya mahasiswi Siasah Syari’yyah dalam kertas kerja saya ini.

Telah banyak diperkatakan tentang politik dalam Islam. Malah Malaysia sendiri diakui sebagai sebuah Negara yang mana Islam menjadi agama rasminya.

Sesungguhnya syariat Islam datang untuk menbahagiakan manusia dan tidak sekali-kali untuk menyusahkan dan memudaratkan manusia. Seterusnya, membawa mereka kepada suatu cara hidup yang penuh dengan kebaikan dan kemanfaatan bagi individu dan masyarakat. Hukum –hukum syarak yang dibawa oleh Islam untuk mencapai matlamat ini ialah melalui dua cara. Satu darinya nas syari’yyah yang terdapat dalam Al-Quran Nul Al-karim dan As-Sunnah Al- Nabawiyyah. Kedua dengan isyarat yang lain kepada beberapa hukum dan rujukan kepada sumber-sumber syarak yang lain seperti Ijma’ qiyas, istislah dan ‘urf.

Di antara sumber ikutan yang menjadi pertikaian para fuqaha ialah ‘urf dan adat. Sebenarnya ia merupakan salah satu sumber penting yang telah meninggalkan kesan yang begitu besar dalam sejarah pembinaan hukum Islam. Ramai di kalangan ulama yang berpegang kepada ‘urf dan darinya juga lahir beberapa prinsip Usul Al- fiqh dan Al- Qawaid Fiqhiyyah yang menjadi asa pembinaan beberapa hukum syarak.

Dalam penterjemahan kami ini ia tertumpu pada tajuk yang telah diberikan oleh pensyarah kami iaitu pembahagian ‘Urf Qawl Dan ‘Urf ‘Amali Dan Umum Dan Yang Khas.

‘Urf dari segi bahasa asalnya ialah ma’rifah. Kemudian digunakan dengan pengertian “ sesuatu yang ma’ruf , yang biasa diamalkan yang dikira baik dan diterima oleh Akal yang sejahtera”.

‘Urf dan adat dari segi bahasa diambil dari perkataan العود أو المعاودة dengan makna berulang kali. Ia merupakan nama kepada pengulangan perbuatan berkali-kali sehingga menjadi mudah dilakukannya seperti tabiat.

Bagi ulama Usul fiqh mentakrifkan adat sebagai :

الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية

Ertinya : “Perkara (yang dilakukan) berulang kali tanpa mempunyai hubungan Aqliyyah”.

Jelas dari takrif diatas bahawa adat pada istilah mempunyai suatu pengertian yang syumul dan luas ruang lingkupnya. Ia lebih umum dari ‘urf, kerana ia merangkumi adat yang lahir dari faktor tabiie , adat individu dan adat orang ramai yang dikatakan ‘Urf itu.

Bagi tokoh ulama yang terkini seperti Dr. Abd al-Karim Zaydan , beliau menegaskan dengan katanya yang bermaksud :

‘Urf itu adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan kepada masyarakat

Dalam kehidupan harian sama ada perkataan mahupun perbuatan. Maka

‘urf dan adat menurut pandangan fuqaha member erti yang sama. Apabila

Mereka berkata “ Hukum ini sabit dengan ‘urf dan adat bukanlah bererti

adat itu berlainan dengan ‘urf. Bahkan kedua-duanya itu satu maksud

sahaja. Sebutan kalimah adat itu bertujuan untuk mengukuhkan sahaja.


1. PEMBAHAGIAN 'URF QAWL DAN 'URF 'AMALI

UMUM DAN KHUSUS

Pengertian ‘Urf Qawli:

‘Urf Qawli dan Adat resam ialah seperti kebiasaan manusia bahawa dalam melafazkan “Al- Walad” yang menunjukkn anak lelaki bukannya anak perempuan. walaupun dari segi bahasa ianya merangkumi kedua-duanya sekali iaitu anak lelaki dan anak perempuan. Dan lafaz “To’am” makanan ke atas gandum semata-mata. Dan lafaz “Dabbah” yang menunjukkan seekor kuda walaupun ‘dabbah’ ini ialah nama bagi tiap-tiap binatang yang berkaki empat sahaja bukan kepada manusia menyembah bumi.

Pengertian ‘Urf ‘Amali:

‘Urf ‘Amali dan adat resam manusia seperti jual beli “Mu’atoh” yang disertai dengan sighah Ijab Kabul. Dan “Ta’jil Ujrah” iaitu mempercepatkn bayaran sewa sebelum tiba masa mendapatkan manfaat. Dan membahagikan “Mahar” kepada tunai ataupun hutang.

Pengertian ‘Urf ‘Amm( umum) :

‘Urf ‘Amm Iaitu suatu adat resam yang disepakati setiap manusia ke atas sesuatu perbuatan di setiap negara. Dan bukanlah sesuatu yang penting (daruri) pada hakikatnya hendaklah menyamai pada zaman yang telah berlalu, seperti adat manusia ketika memasuki tandas awam dengan membayar sewa tertentu tanpa mengira ataupun mengganggarkan penggunaan air yang digunakan. Dan begitu juga tidak dapat dihitung berapa lama seseorang itu berada di dalam tandas tersebut. Ia tidak boleh tidak memerlukan ‘akad sewa serta menerangkan tempoh manfaat dan penggunaan air yang bakal digunakan.

Pengertian ‘Urf Khass( khusus ) :

‘Urf khass Ialah sesuatu adat resan yang disepakati amalannya sesebuah negara tertentu atau iklim tertentu atau kumpulan tertentu, seperti adat penduduk mesir ketika meminang seorang perempuan. Barang-barang yang diberikan merupakan hadiah dan bukannya sebahagian daripada mahar. Dan adat “Khabbaziina” tukang buat roti di kaherah menunjukkan lafaz seribu itu kepada 20 raghifan.

2. DALIL-DALIL PENERIMAAN ADAT (‘URUF)

Selepas dilihat pembahagian adat, jumhur dapat membuat kesimpulan terhadap hujjiah ‘uruf dan penerimaannye seperti berikut.:

1) Daripada Al-Qur’an :

( خذ العفور وأمر بالمعروف وأعرض عن الجهلين )

سورة الأعراف 199

Maksudnya: “ Terimalah apa yang mudah dilakukan dan suruhlah dengan perkara yang baik, , serta jangan pedulikan orang-orang yang jahil” ( surah A’raf 199)

2) Daripada As-Sunnah : yang diriwayatkan oleh bukhari. Sesungguhnya Nabi Muhamad s.a.w telah bersabda kepada Hindun (isteri Sufyan) ketika mana hindun mengadu kepada Baginda mengenai suaminya Abu Sufyan dan kebakhilannya : “ Ambillah dari harta suamimu yang mencukupi bagimu serta anakmu dengan maa’ruf”. Walaupun Qawli (perkataan) yang mulia ini , telah diharuskan oleh Baginda untuk si Hindun mengambil harta suaminya yang mencukupi baginya serta anaknya mengikut adat atau ‘Uruf ketika itu.

3) Dan yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dari ‘Abdullah Bin Mas’ud. “Apa-apa sahaja yang dilihat para muslimin yang baik, sesungguhnya ia baik juga disisi Allah”. Sesungguhnya manusia itu telah sebati dengan apa yang berlaku…dan apa sahaja pertelingkahan di antara mereka yang berlaku dianggap “kharaj” iaitu kesukaran dan kesusahan. Dan ianya boleh dielak.

( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) سورة الحج 78

Maksudnya : “Tidaklah dijadikan kesukaran untukmu di dalam agama”. (Surah Al-Haj ayat 78 )

4) Pengikut-pengikut mazhab aimmah mempunyai pelbagai hukum-hukum yang bertitik tolakkan daripada adat. Contohnya Imam Malik yang mana beliau menggunakan ‘amal ahli madinah sebagai hujjah dan ianya merupakan adat perbuatan mengikut ‘uruf.

Imam Syafie pula mengadili sebahagian daripada hukum-hukum seperti yang disebutkannya di Baghdad ketika pembebasan Mesir. Disebabkan apa yang dilihatnya daripada perselisihan ‘adat-‘adat di antara dua buah negara serta pengistilahan daripada penamaan pendapat-pendapat yang pertama iaitu qadim dan pendapat-pendapat yang kedua iaitu jadid.

Manakala Mazhab Hanafiyah pula mengganggap adat ialah suatu kaedah yang paling besar dlm meng’instinbatkan sesuatu hukum. jika terdapat perselisihan dua orang penjual dan pembeli dan tidak pula mempunyai bukti antara mereka maka mereka memerlukan saksi adat di situ. Dan jika berlaku perselisihan antara suami dan isteri dalam isu mahar dan hukumnya berbalik kepada ‘uruf negeri tersebut. Dan sesiapa yang bersumpah memakan daging akan tetapi dia memakan ikan maka dihukum baginya tidak perlu membayar sumpah tersebut kerana mengikut ‘uruf ikan tidak dinamakan daging, manakala jika seseorang itu bersumpah untuk tidak menjejakkan kakinya ke sebuah rumah seseorang dalam keadaan menaiki. maka baginya membayar sumpahnya walaupun dia masuk dengan menggunakan kereta dan sebagainya..dan tidak pula baginya membayar sumpah jika menjejakkan kakinya sahaja.

Kita dapati bahawa fuqaha-fuqaha yang terkini dan yang terkini sering berlaku perselisihan antara mereka di dalam sesuatu masalah. Telah berfatwa fuqaha lampau dari mazhab hanafi tentang keharusan mengambil upah mengajar Al-Qur’an dan apa-apa sahaja pekerjaan yang memberi ketaatan seperti azan, imam. Berbeza dengan apa yang dilihat oleh fuqaha-fuqaha lampau dari mazhab ini yang tidak mengharuskan penerimaan upah ke atas mengajar Al-Quran dan sebagainya seperti yang disebutkan tadi. mereka berpendapat bahawa pengajar Al-Quran ini telah terputus daripadanya gaji yang telah diberikan kepadanya oleh baitul mal pada zaman dahulu. Akan tetapi mengikut ‘uruf pada zaman kini tenaga pengajar ini tidak mendapat gaji mereka drpd baitul mal tersebut. Maka fatwa fuqaha yang terkini diterima pakai dalam mengharuskan penerimaan upah atau gaji bagi mereka yang mengajar Al-Quran ditakuti tiada seorang pun yang akan mengajar jika tidak mendapat upah dan meninggalkan Al-Quran disebabkan itu.

Tetapi berbeza pendapat mengenai perubahan uruf mengikut perubahan zaman dan masa. Abu Hanifah berpendapat bahawa saksi-saksi adalah menjadi syarat dalam mengadili sesuatu kes hudud dan qisaas.

Tidak disyaratkan dalam penyaksian keatas seseorang, hakim mengadili mereka dengan benar dan adil ,Dan hakim mengetahui keadaan kesaksian. Dan ini merupakan hukum yang sesuai di zaman Abi Hanifah untuk mengislahkan ahli-ahlinya, walaupun keadaan manusia yang berbeza dan mereka menolak dusta. Telah berkata dua sahabat yakni: Abu Yusuf & Muhammad: dengan mewajibkan saksi-saksi yang benar, Dan ini contoh dalam pandangan Abu hanifah yang mengatakan paksaan tidak dilakukan melainkan oleh sultan. Atas pandangan kedua-dua sahabat ini berbeza dari yang lain, dan ini berbeza dari sudut uruf di setiap zaman. Pada zaman Abi hanifah diberi kekuatan dan ketegahan oleh sultan dan penolong-penolongnya sahaja. pada zaman dua sahabat tadi telah berlaku kezaliman yang sangat buruk. contoh perselisihan ini dinyatakan oleh fuqaha’ iaitu: sesungguhnya ia berbeza dari zaman dan masa, bukannya berbeza dari segi hujah dan bukti. Perselisihan-perselisihan ini terjadi disebabkan berbeza uruf dan zaman tetapi setiap yang berlaku pada zamannya adalah benar. Salah satu perbezaan yang berlaku dalam masalah yang pertama, kerana seperti disebutkan tdi, iaitu bukannya perbezaan hujah atau dalil tetapi ianya berbezanya ‘uruf dan peredaran zaman.

Dengan sukacita kami menutup hujah tentang pengamalan ‘uruf dengan pandangan sebahagian fuqaha’, bahawa mengkhususkan nas atau kaedah kullliyah dengan ‘Uruf yang ‘Amm. Tetapi fuqaha’ membolehkan akad Al-Istisna’ dlm pelaksanaan uruf ‘Amm Dan jika berlaku perselisihan kaedah ‘Amm ianya boleh dilakukan dengan mengadakan Ma’qud ‘Alaihi ketika berakad.

Dan mereka membolehkan memasuki tandas dengan memberi wang yang ditetapkan tanpa mengira tempoh dan air yang digunakan.

Fuqaha’ Hanafiah membenarkan menjual air conditioner dengan syarat si pembeli menjaganya dalam masa tempoh yang ditetapkan. Berbeza yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad S.A.W.: ( Baginda menegah menjual dan syarat). Dalam melaksanakn ‘uruf.

Telah dikatakan: Jika Sah semua Takhsis ‘Amm dengan ‘Uruf ‘Amm maka perbahasan yang timbul ini telah keluar daripada Siasah Syar’iayyah kerana hukumnya berada dalam nas atau kaedah yang mgkhususkan ‘uruf. jika telah mengetahui hukum yang terjadi maka terkeluarlah perbahasan ini daripada Siasah Syar’iyyah.

Mereka Mewajibkan mukhassas yang hakiki adalah dalil menolak haraj yang digunakan sesuai untuk ‘uruf. Dapat kita lihat bahawa jawapan ini mengesahkan takhsis tetapi ianya tidak menolak percanggahan yang timbul dari siasah syariyah kerana syaratnya tidak bercanggah dengan nas atau ijma’.