Sunday, April 11, 2010

Bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah

(1) Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah mempunyai bidang
kuasa di seluruh Negeri Selangor dan hendaklah diketuai oleh
seorang Hakim Mahkamah Tinggi Syariah.

(2) Walau apa pun subseksyen (1), Ketua Hakim Syarie boleh
bersidang sebagai Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dan mengetuai Mahkamah itu.

Mahkamah Tinggi syariah Hendaklah:

(a) dalam bidang kuasa malnya, mendengar dan memutuskan
semua tindakan dan prosiding jika semua pihak dalam
tindakan atau prosiding itu adalah orang Islam dan tindakan
atau prosiding itu adalah berhubungan dengan—

(i) pertunangan, perkahwinan, ruju’, perceraian,
pembubaran perkahwinan (fasakh), nusyuz, atau
pemisahan kehakiman (faraq) atau apa-apa perkara
yang berkaitan dengan perhubungan antara suami
isteri;

(ii) apa-apa pelupusan atau tuntutan harta yang berbangkit
daripada mana-mana perkara yang dinyatakan dalam
subperenggan (i);

(iii) nafkah orang-orang tanggungan, kesahtarafan, atau
penjagaan atau jagaan (hadhanah) budak-budak;

(iv) pembahagian atau tuntutan harta sepencarian;

(v) wasiat atau alang semasa marad-al-maut;

(vi) alang semasa hidup, atau penyelesaian yang dibuat
tanpa balasan yang memadai dengan wang atau
nilaian wang, oleh seorang orang Islam;

(vii) wakaf atau nazr;

(viii) pembahagian dan pewarisan harta berwasiat atau
tak berwasiat;

(ix) penentuan orang-orang yang berhak kepada bahagian
harta pusaka seseorang si mati yang beragama Islam
atau bahagian-bahagian yang kepadanya masing-
masing orang itu berhak;

SELANGOR NO . 1 TAHUN 2003 40

(x) pengisytiharan bahawa seseorang itu bukan lagi
orang Islam;

(xi) pengisytiharan bahawa seseorang yang telah mati
itu ialah seorang Islam atau sebaliknya pada masa
kematiannya; dan

(xii) pentadbiran masjid-masjid; dan

(xiii) perkara-perkara lain yang berkenaan dengannya
bidang kuasa diberikan oleh mana-mana undang-
undang bertulis.